Spørsmål og svar

Det kan stilles spørsmål om ulike ting i vår menighet. Det er meget viktig for oss å gi riktig informasjon, og være imøtekommende når mennesker stiller spørsmål om noe ved vår menighet. Vi har prøvd å besvare noen av de mest vanlige og stilte spørsmålene nedenfor.
 • Hvorfor døper dere kun voksne mennesker, og ikke små barn som f.eks kirken gjør?

Vi døper først og fremst troende mennesker som har kommet til tro på Gud. Dette kan være mennesker fra ulike aldersgrupper. Vi mener at å døpe seg er et valg som det enkelte menneske må ta ut fra sitt trosgrunnlag. Vi lærer ikke at dåpen gir deg evig liv, men vi lærer at evig liv blir gitt ved troen på Jesus Kristus. Selve dåpshandlingen praktiserer vi slik som den første menighet gjorde. Dette skjer ved full neddykkelse i vann, og blir et bilde på at det tidligere livet er begravet.

 • Har dere noen spesielle skrifter og læresetninger utenom Bibelen?

Vi har ingen spesielle eller egne skrifter/læresetninger utenom Bibelen. Vi tror Bibelen er Guds ufeilbare Ord. Derfor kommer også hele vår lære fra Bibelen.

 • Har dere noen spesielle regler for deres medlemmer?

Vi har ingen regler utenom det som forventes av enhver kristen. Det er at vedkommende følger Bibelens etikk og moral, og gjør Bibelen til sin retningsviser for livet.

 • Hvem kan bli medlem i Filadelfia Orkdal?

Vi ønsker alle mennesker som tror på Jesus Kristus som medlemmer i menigheten. Men vi ser det som en fordel at vedkommende er kjent med menighetens visjon og trosgrunnlag, og slik deler vår teologiske overbevisning. Dette er noe som vi gjør alle eventuelle medlemmer oppmerksom på.

 • Koster det noe å bli medlem, eller å være medlem i menigheten?

Det koster ingenting å bli medlem og heller ikke å være medlem i menigheten. Vi baserer økonomien til menigheten på frivillige gaver, og håper også at de fleste kan bidra med gjennom det.

 • Er pinsemenigheter eller pinsevenner en sekt?

En sekt er et samfunn som i sin lære har et krav til egne gjerninger. Dette hos de menneskene og medlemmene som har sin tilhørighet hos dem. Dette for å kunne oppleve Guds nåde, og dermed få tilgivelse og evig liv. Vi stiller ingen krav til noen av våre medlemmer eller besøkende. Dette er noe som vi overlater til Gud. Det finnes ikke hos oss en særegen vei til frelse eller helliggjørelse utenom hva Bibelen lærer oss.

Vi mener at ut fra definisjon av sektisme så er ikke pinsevennene en sekt. Dette fordi vi er et fullstendig åpen trossamfunn, våre møter er åpne for alle mennesker. Vi er også registrert som et eget trossamfunn, og dette fører til at alle kan ha innsyn i våre vedtekter, trosgrunnlag og vår økonomi.

 • Hva er tungetale, og hvordan praktiseres tungetale hos dere?

Vi praktiserer tungetalen slik som Bibelen lærer. Derfor er tungetale først og fremst et bønnespråk for den enkelte troende. Det praktiseres tungetale i vår menighet, og vi er opptatt av orden og ryddighet, noe som Bibelen også oppfordrer til. Tungetalen er et bønnespråk, hvor man selv ikke forstår hva man sier. Dette er ikke ensbetydende med at man mister kontroll når man taler i tunger.

 • Mottar dere noen støtte fra Den Norske Stat?

Den norske stat bevilger økonomiske midler til Den Norske Kirke, og dette er noe som kalles for kirkeskatt. Den enkelte borger i Norge betaler kirkeskatt, og det er refusjonen av denne kirkeskatten som blir vår offentlige støtte. Trossamfunnene i Norge kan søke det offentlige om å få utbetalt denne kirkeskatten for sine medlemmer. Dvs for dem som ikke lengre er registrert i Den Norske Kirke eller andre trossamfunn.

 • Hvordan forgår en gudstjeneste/møte hos dere?

Gudstjenestene våre kan variere noe, ettersom hva som skjer i dem. I gudstjenestene/møtene er det mye sang og musikk. Praktisk informasjon, bønn og kollekt er også en naturlig del av en gudstjeneste/møte. Vi legger vekt på formidlingen av Guds Ord, som skjer ved Pastor/en av menighetens forkynnere eller en gjestepredikant. Vi inviterer ofte til forbønn etter forkynnelsen. Det kan være sosialt samvær og menighetskaffe etter gudstjenestene/møtene.

 • Er det sant at dere klapper i hendene, og holder hendene i luften?

Vi mennesker uttrykker oss på ulike måter gjennom livet. Dette gjelder både i glede og i sorg. Vi opplever ofte glede, når vi ser og hører om det herlige og gode som Jesus gjør i blant mennesker. Det er naturlig for oss å vise glede når vi er glade og har det hyggelig sammen. Dette kan skje med applaus og opprekte hender (som er et tegn på hengivenhet).

 • Har dere noen spesielle tradisjoner og høytider?

Vi har ingen tradisjoner eller seremonier, utenom at vi feirer påske, pinse og jul på lik linje med andre. Dette er høytider for oss, som vi samles rundt som menighet, og som vi gir noe ekstra oppmerksomhet.

 • Hva mener dere om andre religioner?

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. Dermed blir Jesus den eneste veien til Gud. Vi tror ikke at andre religioner, som ikke lærer dette, blir en vei til Gud for de menneskene som tilhører den religionen. Vi har llikevel stor respekt for det enkelte menneske, og vi vil alltid sette menneskeverdet i sentrum. 

 • Ber dere for syke mennesker, og tror dere på helbredelse?

Vi ber for syke mennesker i gudstjenestene/møtene. Vi tror fullstendig på at Gud kan gripe inn å helbrede alle mennesker og alle sykdommer. Vi er meget opptatt av å ikke stille diagnoser, og vi friskmelder ikke mennesker fra sykdommer. Vi anbefaler aldri noen å slutte med sine medisiner, og vi oppmuntrer alltid mennesker til å oppsøke sin lege.

 • Hva er forskjellen mellom dere og Den Norske Kirke?

Vi som de aller fleste frimenigheter tilhører historisk sett, den protestantiske kirke og ikke den katolske kirke. Vi tror som den lutherske kirke at alt er understilt Bibelen, både når det gjelder skrifter og læresetninger. Vi tror og handler på det som Bibelen lærer oss. Vi tror på Jesus Kristus, som Guds Sønn og vi tror på Den Hellige Ånd. Vi har ingen ikoner eller helgener, eller annet som vi tilber. Vi tror at ingenting er mellom oss og Gud, og at vi kan gå direkte til Gud, ved Jesus Kristus. Vi tror at troen frelser og rettferdiggjør oss, og at våre gjerninger ikke kan frelse oss fra noe.

Vi ønsker å fokusere på de mange likhetene som vi har, fremfor de få ulikheter som er tilstede. Det er likevel klart at vi har enkelte ulikheter og meninger om læren. Selv om vi velger å fokusere på likhetene, så må vi være klare over hva som skiller oss teologisk.

 • Har dere samarbeid med andre trossamfunn eller menigheter?

Vi ønsker og vil gjerne ha samarbeid med alle trossamfunn. Vi har også gode relasjoner til de aller fleste trossamfunn. Dette er noe som er meget viktig for oss, siden vi opplever at Bibelen taler om enhet i Kristi kropp ( Kristi kropp = troende mennesker som har kommet til tro på Jesus Kristus). Vi inviterer gjerne og deltar gjerne på fellesmøter. Vi har også ofte gjestepredikanter som besøker oss fra andre trossamfunn/menigheter.

Vi håper du fant noen svar og at informasjonen var nyttig for deg.

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe mer du lurer på.

Jesus Kristus er Guds sønn. Guds sønn som kom til jorden, og ble ikledd et menneskes skikkelse. Dette gjør Jesus til menneske og Gud. Jesus sin oppgave var å bringe forsoning og tilgivelse til denne verden. Han skulle bringe frelse og opprettelse til det som var fortapt. Jesus skulle opprette relasjonen mellom Gud og menneske, en relasjon som forsvant ved Adam og Evas fall. Jesus var den som skulle bringe balanse i det som var i ubalanse, som skulle bringe lys inn i mørket.
Les mer
Frelse er utfrielse fra noe. Det å kunne bli frelst, er å bli frelst fra synd og død. Du går over fra døden til livet, og du blir frifunnet fra det som din menneskelige natur representerer. Vi mennesker har kun en mulighet til å bli frelst, og det er ved Jesus Kristus. Frelse betyr at du blir tilgitt all din synd, og at Gud rettferdiggjør deg ved tro og ved din bekjennelse av Jesus Kristus. Frelse er derfor en gave fra Gud, som gir deg nåde og som fører deg til et nytt og evig liv i en ny verden.
Les mer