Hvem er vi?

Menigheten er en frittstående og selvstendig menighet, som er registrert i Den Norske Pinsebevegelsen. Vi er et eget trossamfunn, som er registrert hos Fylkesmannen, med alle de rettigheter som finnes hos et trossamfunn.

Menigheten ligger i Orkdal kommune, og vi vil gjerne være en menighet for alle mennesker. Dette gjelder også utenfor vår region og vårt land. Vi ønsker også å være en menighet for vår tid, og en menighet som kommuniserer med dagens mennesker og samfunn.

Menigheten ble startet i 1996, og ledes av pastor og et lederskap. Disse utgjør menighetens lederteam. Det føres medlemsprotokoll over samtlige medlemmer, og dette innrapporteres til Fylkesmannen. Menigheten baserer seg i hovedsak på frivillige inntekter og gaver, og alle inntekter og gaver går til menighetens virksomhet. Det føres regnskap over alt, og dette innrapporteres også til Fylkesmannen, og regnskapet blir revidert årlig. Menigheten støtter også ulike misjonsprosjekt utenfor Norge.

Menigheten samles hver uke til gudstjeneste, og til andre aktiviteter. I selve gudstjenesten legger vi vekt på forkynnelsen av Guds ord, bønn og lovsang, og vi praktiserer forbønn etter behov i gudstjenestene. Vi har en fri karismatisk gudstjeneste, og vi tror på Den Hellige Ånds tilstedeværelse.

Menigheten har også cellegrupper, som er små husfellesskap som samles i hjemmene. Dette er noe av kjernen i menigheten, og vi ser på dette som en del av vårt dna. Vi har også noe virksomhet utenfor Orkdal kommune, og vi arrangerer ulike seminarer og stevner.

Menigheten ønsker å bygge relasjoner til andre trossamfunn, og tror på et tverrkirkelig felleskap. Menigheten har et ønske om å være samfunnsengasjert, slik at vi kan være til tjeneste for lokalsamfunnet. Vi tror på en relasjonsbasert virksomhet som når mennesker i vår egen tid, og vi vil gjerne inkludere alle typer mennesker.

Menighetens lære bygges på Bibelen. Vi tror at Guds Ord er den hele, eneste og fullstendige sannhet, og vi bekjenner oss til den apostoliske trosbekjennelse. 
Les mer
Informasjon kommer
Les mer
Informasjon kommer
Les mer
Menigheten ledes gjennom et tjenestebasert lederskap, hvor pastor har hovedansvar. Menighetsmøtet er høyeste bestemmende organ, siden demokratiske prosesser og avgjørelser er sentralt for oss.
Les mer
Vi formidler et klart budskap om Jesus Kristus. Et budskap som frelser, oppretter og bevarer mennesker. Vår forkynnelse bibelsk, med at vi forkynner hele Guds Ord. Vi som menighet ønsker å formidle at vi skal elske hverandre, og utøve nestekjærlighet til våre medmennesker. Vi ønsker å være en menighet for alle mennesker, en menighet som kalt til å gi nåde.
Les mer