Vårt trosgrunnlag

Menighetens lære bygges på Bibelen. Vi tror at Guds Ord er den hele, eneste og fullstendige sannhet, og vi bekjenner oss til den apostoliske trosbekjennelse. 

Menighetens lære bygges på Bibelen. Vi tror at Guds Ord er den hele, eneste og fullstendige sannhet, og vi bekjenner oss til den apostoliske trosbekjennelse. 

1. Bibelen

Bibelen er Guds inspirerte ord og Guds åpenbarte vilje.

Bibelen er Guds ord og eneste kilde til kristent liv og lære. Det Gud ønsker å si til menneskene er samlet i Bibelen. Bibelen har også et klart vitnesbyrd om seg selv. Den hevder med styrke å være inspirert av Den Hellige Ånd selv om mennesker har skrevet den. Bibelen inneholder ikke bare Guds ord, men Bibelen er Guds ord. Dette gjør Bibelen til en pålitelig bok. Derfor kan heller ingen forkynnelse eller profeti overprøve Guds ord.

2. Treenigheten

Det er kun en eneste sann Gud, en treenig Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. 

Vi finner ikke "uttrykket "treenighet" brukt i Bibelen, men det er likefult sterkt bibelsk begrunnet. Ved en bekjennelse av treenigheten så bekjenner vi troen på at Gud er en Gud i tre personer og tre personer i en Gud, nemlig Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Vi tror at Gud åpenbarer seg i tre skikkelser, mens vi samtidlig bekjenner at Gud en. Vi prøver ikke å forklare dette intellektuelt, da dette er for oss et spørsmål om tro. 

3. Frelsen

Frelsen mottas kun ved å bekjenne Jesus Kristus som Herre.

Ved bekjennelsen av Jesus som Herre med sin munn, og ved at man også tror i sitt hjerte at Gud oppreiste Ham fra de døde, så mottar mennesker syndens forlatelse og det evige liv. Vi tror at vi slik blir forsonet med Gud, og på denne måten kommer til himmelen. Det finnes ikke frelse i noen annet eller hos noen andre enn Jesus Kristus, Guds Sønn.

4. Dåpen i vann

Dåp skjer ved full neddykkelse i vann, etter at personen har kommet til personlig tro. 

Dåpen er symbolsk å forstå og avbilder den død og oppstandelse den døpte har del i ved troen på Jesus Kristus. Den markerer billedlig at det gamle livet i synden er over, og den er dermed også en samvittighetspakt med Gud. Når den døpte reises opp fra vannet, så peker dette på Jesu oppstandelse og et fremtidlig liv i tjeneste for Han. 

5. Dåp i Den Hellige Ånd

Vi mottar Den Hellige Ånd ved troen på Jesus. Dette er en gave og en fylde fra Gud. 

Dåpen i Den Hellige Ånd er en gave i gaven og en fylde i fylden. Dette blir en erfaring og en kraft i livet, en kraft til tjeneste. Formålet med åndsdåpen er utrustning og muligheten til å søke etter dypere liv med Gud. Vi tror alle kristne har rett til en dåp i Ånden, og at alle troende kan erfare dette. Det første ytre tegnet på åndsdåpen er at man taler i nye tunger. 

6. Helbredelse

Helbredelse er et løfte fra Gud, som forteller at vi kan ta imot helbredelse ved Jesu forsoningsverk på Golgata.

Derfor praktiserer vi forbønn for de syke. Jesus helbredet alle de som kom til Ham, og vi ber med frimodig for alle slags sykdommer og plager. I Jesu navn så formidler vi Guds helbredende kraft til de syke, ved håndpåleggelse og ved forbønn. Vi tror det også er en spesiell nådegave som kan virke, men er klar på at alle troende i utgangspunktet kan be for andre mennesker til helbredelse i Jesu Kristi navn.

7. Kristen enhet

Enhet i Kristi kropp er Guds vilje. 

Alle gjenfødte kristne er ett. Vi vil legge vinn på å bevare Åndens enhet, og ha en god relasjon til andre kristne. Enheten er skapt av Gud og menigheten er satt til å bevare den. Enhet er ikke alltid synomymt med enighet, fordi det kan eksisterer en enhet i sammenhenger hvor det er ulike synspunkter og meninger. Enhet går forut for enighet, og bibelsk kjærlighet er veien mellom dem. I dette er er kjærligheten det viktigste element. 

8. Velsignelsen

Guds velsignelse berører hele menneskelivet.

Velsignelsen fra Gud berører alle aspekter i livet, både åndelig, fysisk, sosialt og materielt. Guds ord setter standarden for våre liv, og forteller oss om Guds syn på mennesket. Gud har omsorg for hele mennesket. Denne omsorgen er Guds velsignelse. I Guds rike fungerer lover som gir velsignelse både åndelig, sjelelig og fysisk. Bibelsk fremgang er alltid basert på at man først og i alle ting søker Guds rike. Dette er en proritering som fører til velsignelse på alle livets områder.

9. Jesu gjenkomst

Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på Ham.

Vi vil bli rykket opp i luften for å møte Herren. Dette kalles bortrykkelsen, som henviser til når Jesus henter den troende. Den kristnes hjemland er egentlig himmelen. Bortrykkelsen kan skje når som helst og budskapet om Jesu gjenkomst har en sentral plass i forkynnelsen.

10. Læren om de siste tider

Jesus Kristus skal regjere i tusen år, etterfulgt av en ny himmel og en ny jord

Vi tror vi er i de siste tider, og at denne verdensordning går mot en avslutning. Det vil komme en trengselstid med Antikrist, men Kristus vil etterhvert kaste Antikrist i avgrunnen og opprette tusenårsriket. Satan - Guds hovedmostander - vil bære bundet under denne perioden, men vil løslates for en kort periode. Satan gjør igjen et opprør som ender med hans endelig nederlag, som er Ildsjøen og fortapelsen. Vi tror på en endelige dom over menneskeheten foran den store hvite tronen, hvor evig liv eller evig død avgjøres. En ny himmel og en ny jord fremstår, hvor Gud er midtpunktet.